azmayeshgahaa.jpg

آزمایشگاه


آزمایشگاه کارخانه سیمان سیستان یکی از واحدهای مهم این کارخانه میباشد .عملکرد درست واحد آزمایشگاه و تسلط این واحد بر فرایند تولید از طریق کنترلهای منظم ، منتج به توسعه کمی و کیفی محصول گردیده و در نهایت افزایش کیفیت محصولات خروجی کارخانه مسبب مزیتهای رقابتی گردیده  که ذینفعان از این طریق منتفع می گردند.
مدیریت ارشد شرکت صنایع سیمان زابل با علم به این موضوع،  تجهیز مناسب آزمایشگاه کارخانه سیمان سیستان را از اولویتهای مجموعه دانسته لذا برترین تکنولوژی روز دنیا در انتخاب تجهیزات آزمایشگاهی این مجموعه رعایت شده است.
فعالیت واحد آزمایشگاه از معدن کارخانه شروع و در پایان خط تولید که فرایند تولید کامل میگردد(بعد از آسیابهای سیمان ) به اتمام می رسد.
استاندارد ISO17025 در آزمایشگاه سیمان سیستان پیاده سازی شده است و این آزمایشگاه هم اکنون آزمایشگاه همیار اداره استاندارد می باشد.