آزمایشگاه شیمی


lab-chemi.jpgدر آزمایشگاه شیمی کارخانه سیمان سیستان فاکتورهای شیمیائی شامل :1-آنالیز مواد خوراک کوره و آسیاب مواد2- آنالیز شیمیایی کلینکر 3- آنالیز شیمیایی سیمان 4- تعیین فازهای کلینکر 5- اندزه گیری میزان آهک آزاد6- اندازه گیری درصد نامحلول7- اندازه گیری میزان قلیاییهاو میزان سولفات با مدرن ترین تجهیزات روز دنیا اندازه گیری میشود.
 
تجهیزات آزمایشگاه شیمی

آنلاین آنالایزر