اتاق کنترل


control-room2سیستم و تجهیزات استقرار یافته در اتاق کنترل  کل فرایند و پارامترهای مکانیکی و الکتریکال و بهره برداری را از طریق سیستم اتوماسیون PLC طراحی شده توسط شرکت زیمنس ازنوع PCS7 مورد پایش قرار داده و با ارائه ترندهای مختلف از پارامترهای اندازه گیری شده بهره بردار را در تسلط بیشتر بر فرایند تولید و تحصیل کیفیت بالاتر در تولید یاری  مینماید.