Online Analyzer Lab


online.jpgکارخانه سیمان سیستان با حذف دپارتمان نمونه برداری بعد از سنگ شکن جهت نمونه برداری از خروجی سنگ شکن وآنالیز آن و بهره برداری جهت تنظیم پایل با استفاده از یک دستگاه  ژئواسکن و اندازه گیری به صورت آن لاین، دقت آنالیز مواد را در تنظیم پایلها بسیار بالا برده است . این دستگاه توسط شرکت SCANTECH استرالیا ساخته شده و مدل آن MKIV می باشد.
این دستگاه قادر است تعداد 11 عنصر را آنالیز و رطوبت و میزان مواد رانیز اندازه گیری نماید.