اخبار

تعطيلي كارخانه سيمان سيستان به دليل كمبود سوخت

 زاهدان ـ خبرنگار اطلاعات: كارخانه سيمان سيستان كه يكي از بزرگترين واحدهاي توليدي اين صنعت در كشور است به‌دليل كمبود سوخت مازوت تعطيل شد.
مهندس محمدرضا احسان‌فر مديرعامل كارخانه سيمان سيستان گفت: اين كارخانه با سه شيفت كاري سال 89 راه‌اندازي شد و 500 نفر به‌صورت مستقيم و 4000 نفر غيرمستقيم از اين كارخانه امرارمعاش مي‌كنند.
به گفته وي از ابتداي امسال تاكنون 350 هزار تن سيمان از اين كارخانه به خارج از كشور صادر شده است كه در صورت تأمين سوخت موردنياز تا پايان امسال به 600 هزار تن خواهد رسيد.

احسان‌فر گفت: با مصرف ذخيره سوخت اين كارخانه كه با نرخ هر ليتر 70 تومان تأمين شده بود، به دليل مقرون به صرفه‌نبودن مصرف سوخت 200 توماني ترجيح مي‌دهيم تا برطرف‌شدن مشكل، توليد را متوقف كنيم.
وي با تأكيد بر اين‌كه ارزش حرارتي يك ليتر مازوت مساوي ارزش حرارتي يك متر مكعب گاز است، اعلام كرد: با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت هر متر مكعب گاز با رشد 700 درصدي از 10 به 70 تومان افزايش يافت در حالي‌كه قيمت هر ليتر مازوت با رشد 2000 درصدي از حدود 10 تومان (5/94 ريال) به 200 تومان افزايش يافت.
به گفته احسان‌فر با اعمال اين تغييرات در نرخ گاز طبيعي و مازوت قيمت سوخت براي كارخانه‌هايي كه در مناطق گازرساني شده مستقر شده‌اند هفت برابر افزايش يافت در حالي‌كه اين هزينه براي كارخانه‌هايي كه در مناطق محروم و گازرساني‌نشده قرار گرفته‌اند 20 برابر افزايش يافته است.
وي افزود: علاوه بر تغييرات نرخ سوخت بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه كارخانه‌هاي گازسوز سوخت خود را پاي مشعل‌ها دريافت و حداقل يك ماه بعد وجه آن را پرداخت مي‌كنند در حالي‌كه كارخانه‌هاي مازوت‌سوز بايد ابتدا وجه سوخت خود را به صورت نقدي پرداخت كرده و علاوه بر آن هزينه‌هاي حمل و نقل و فرآوري مازوت كه حدود 40 تا 50 تومان به ازاي هر ليتر بر قيمت سوخت اضافه مي‌شود را نيز متحمل شوند.
او اضافه كرد: بنابراين هزينه‌هاي تمام شده كارخانه‌هاي سيمان مازوت سوز نسبت به كارخانه‌هاي گازسوز حداقل سه برابر است در حالي كه محصول اين دو نوع كارخانه به يك نرخ عرضه مي‌شود.
به گفته وي كاهش توليد و تبع آن كاهش صادرات، كمبود سيمان موردنياز داخلي، از دست رفتن بازارهاي صادراتي، خسارات ناشي از خاموش و روشن‌كردن كارخانه‌ها و همچنين بيكاري و بحران اجتماعي از جمله خسارات ناشي از توقف كارخانه‌هاي سيمان مازوت‌سوز در كشور است.