شرکت صنایع سیمان زابل طبقه بندی مشاغل را اجرا می کند

رییس کارگزینی شرکت صنایع سیمان زابل گفت: طرح طبقه بندی مشاغل در مهلت مقرر و هماهنگ با اداره کار و امور اجتماعی در این شرکت اجرا می گردد.به گزارش روابط عمومی مجموعه، "بهروز پور صلح جو"  افزود:  طبقه بندی مشاغل طبق ماده 49 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، برای استقرار مناسبات صحیح کارخانه با بازار کاردر رابطه با مزد، مشخص بودن شرح وظایف و  دامنه مسئولیت مشاعل مختلف این شرکت اجرا می گردد. او اعلام کرد: در راستای اجرای این طرح در مهلت تعیین شده و هماهنگ با اداره کار و امور اجتماعی انعقاد قرارداد با شرکت مشاور طراح مورد تایید اداره کار طرح طبقه بندی مشاغل صورت پذیرفته است.وی در ادامه اضافه کرد: اجرای این طرح با تعیین کمیته ای متشکل از دو نماینده از سوی مدیریت، یک نماینده از سوی سرپرستان و دوتن نیز از سوی کارگران با حضور ناظر اداره کار و امور اجتماعی و معرفی اعضای کمیته به اداره یاد شده ، عملیاتی گردید.صلح جو تصریح کرد: فرم های پرسشنامه شناخت شغل و مشاغل توسط  شرکت مشاور تدوین و پس از تکمیل جمع آوری گردید.رییس کارگزینی شرکت صنایع سیمان زابل خاطر نشان ساخت: استخراج و طبقه بندی اطلاعات مندرج در فرمهای مذکور در حال انجام است.به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع سیمان سیستان، در راستاي اعتلاء فرهنگ همكاري و اهميت به كليه اركان سازمانی و منابع انسانی، مديريت شركت از ابتداي راه اندازي و با وجود كوله باري از مشكلات مالي سعي در تأمين نیاز های  پرسنل از قبیل مسکن، بیمه های عمر و درمان تکمیلی و هم اکنون نیز طبقه بندی مشاغل  نموده  تا با اين كار ضمن ايجاد فرهنگ تعهد در آنان ، بخشي از مشكلات و دغدغه هاي فكري پرسنل را كاهش  دهد .