آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه

b_150_100_16777215_00_images_stories_majma.jpgآگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت صنايع سيمان زابل(سهامي خاص)ثبت شده
به شماره 208193-مورخ 08/06/ 1382
بدينوسيله به اطلاع كليه سهامداران شركت صنايع سيمان زابل (سهامي خاص) مي رساند جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت در ساعت 17:30 روز شنبه مورخ 31/02/90 در محل دفتر شركت واقع در تهران- خيابان سهروردي شمالي ، پائين تر از خيابان دكتر بهشتي ، كوچه باسقي ، پلاك 13 تشكيل خواهد شد ، لذا از صاحبان سهام دعوت مي شود در اين جلسه حضور بهم رسانند .
دستور جلسه : 
* تصويب ترازنامه و صورت سود و زيان عملكرد سال مالي منتهي به 29/12/89 
* انتخاب بازرس قانوني و تعيين روزنامه رسمي
* تصويب بودجه سال 1390
* ساير موارد

هيئت مديره شركت صنايع سيمان زابل